RODO

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zaczęło obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 roku.
W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że firma ZIELARNIA JÓZEFA Józef Skowron z siedzibą w 31-056 Kraków, ul. Józefa 9, NIP: 6770023247, Regon: 003882360, jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Inspektor ochrony danych w Zielarnii Józefa  nie został wyznaczony.
Z Administratorem kontaktować można się w sposób:

  • tradycyjny, tj. za pomocą poczty na adres firmy ul. Józefa 9, 31-056 Kraków,
  • mailowy: sklep@zielarniajozefa.pl ,
  • bądź telefoniczny: +48 605 570 581, +48 601 968 601.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i reklamowych odbywa się wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.
Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku gdy nie chcą Państwo aby firma Zielarnia Józefa przetwarzała Państwa dane prosimy o kontakt.
Podanie danych jest dobrowolne lecz stanowi warunek zawarcia umowy, niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
 

Pozdrawiamy,
ZIELARNIA JÓZEFA

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przedstawieniem oferty handlowej, ew. zleceniem i realizacją usługi - firmie ZIELARNIA JÓZEFA Józef Skowron z siedzibą w 31-056 Kraków, ul. Józefa 9, NIP: 6770023247, Regon: 003882360 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 roku - w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.